จัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ให้กับ บริษัท ช่างพินิจ จากพิษณุโลก สู่ หาดเจ้าหลาว จันทบุรี เป็นการทำกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความสามัคคี จากหลากหลาย ไซต์งาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึง ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มสัมพันธ์หลายท่านมาจาก หลายประเทศเพื่อนบ้าน สนุกสนาน และ เข้าถึงจิตใจของทุกคน เน้นไปที่ความสามัคคี และ การเปิดใจ

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป นำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปรับการเที่ยวประจำปี ให้เป็นการเที่ยวสัมมนา แบบมีสาระ สนุกตั้งแต่ขึ้นรถ ด้วยทีมสันทนาการ พร้อมการท่องเที่ยว พบกับวิทยากรมืออาชีพ เพื่อปลุกพลังในการทำงาน ปรับความรู้สึก เปิดใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทั้งองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม ทีมoutting อย่างมีรูปแบบไม่เหมือนใคร เห็นผล ชัดเจน พร้อมความประทับใจมากมายจากการสัมมนาในครั้งนี้

ปัจจุบันในหลายๆ วิทยากรพัฒนาบุคคลากรในองค์กรได้นำเอาแนวคิดเกี่ยวกับ Competency มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสรรหา พัฒนา และการประเมินผลงานของบุคลากรได้ตรงความต้องการ

David C. McClelland ได้ให้คำนิยมของ Competency เอาไว้ว่าเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเรื่องขีดความสามารถ  แสดงเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการของ Competency

Competency   สามารถแบ่งออกตามประเภทต่างๆ ได้แก่

  1. ขีดความสามารถหลัก จะถูกกำหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งบุคคลากรจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม
  2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร คือความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role – Based)  ตามตำแหน่งทางการบริหาร งานที่รับผิดชอบ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อให้งานสำเร็จ  และต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ
  3. ขีดความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ ความรู้ ความสามารถในงานซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – Based) เป็นขีดความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  4. ขีดความสามารถที่มาจาก คุณลักษณะส่วนบุคคล  เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อการทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *