????????การพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำของทีม

หัวหน้าทีมหรือผู้นำทีม?(Team?Leader)?จะเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ?หรือความล้มเหลวของทีม?หัวหน้าทีมที่มีความสามารถจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของทีม?เป็นศูนย์กลางในการประสานพลังของทีม?เพื่อให้ฟันฝ่าอุปสรรคและให้เป้าหมายที่ต้องการได้?นอกจากนี้หัวหน้าทีมยังต้องกล้าตัดสินใจ?สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ทีมในทิศทางที่เหมาะสม?ซึ่งหัวหน้าทีมจะต้องมีทักษะ?(Skills)?ที่สำคัญดังนี้

SAM_4678

  1. เป็นตัวของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ

อย่าสร้างภาพอย่างหนึ่ง?แล้วปฏิบัติตนอีกอย่างหนึ่ง?หรือพยายามลอกเลียนลักษณะของผู้อื่นๆ?แต่เราอาจจะนำคุณลักษณะที่ดีของผู้นำเก่งๆ?มาศึกษาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราได้

  1. รู้จักตนเอง

ผู้นำที่ดีจะต้องพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของตน?โดยยอมรับว่าไม่มีใครที่เก่งไปเสียทุกเรื่อง?และต้องรู้จักใช้คนที่มีความรู้และความสามารถมาทำงานแทน?ตลอดจนประเมินกำลังความสามารถของตนเองอยู่เสมอ?

  1. กำหนดบทบาทของตนในฐานะผู้นำ

เพื่อสมาชิกจะได้รับทราบว่าเรื่องใดที่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและขอบเขตการตัดสินใจของตนมีแค่ไหน?เมื่อไรที่เขาจะต้องขออนุญาต?เรื่องใดที่สามารถพูดคุยกันได้?ตลอดจนกำหนดกรอบนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน?

  1. กำหนดแบบแผนการปฏิบัติของทีม

หัวหน้าทีมจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์?ระบบงานของทีม?และเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกของทีม?เพื่อให้การดำเนินงานของทีมมีระบบ?และมีประสิทธิภาพ?

  1. เป็นคนเปิดเผย?จริงใจ?และโปร่งใส

โดยหัวหน้าทีมจะต้องเปิดเผยความเห็นและสื่อสารแผนงานที่ต้องการจะทำ?ให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกัน?และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ?แต่ผู้นำก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด?นอกจากนี้ผู้นำจะต้องปฏิบัติตนอย่างโปร่งใส?และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ?

  1. ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์

?ผู้นำต้องทำการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกทีมอย่างเปิดเผยและให้เกียรติกัน?โดยคำนึงถึงความรู้สึกและศักดิ์ศรีของผู้รับสาร?ตลอดจนให้ข้อมูลในทางบวกด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์?

  1. การประเมินผลงานและให้รางวัลอย่างเหมาะสม

จะต้องทำด้วยความเท่าเทียมกัน?เสมอภาคและโปร่งใส?โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและผลงาน?เพื่อสมาชิกจะได้ยึดเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม?

  1. ปฏิบัติตัวให้คงเส้นคงวา

มีหลักการในการทำงาน?มิใช่เพียงตัดสินใจตามสถานการณ์?ตามกระแส?หรือตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว?ซึ่งจะทำให้ทีมงานขาดความเชื่อใจ?และมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย?และจะเป็นการทำลายขวัญ?กำลังใจ?ความมุ่งมั่นและทุ่มเท?หรือที่เรียกรวมๆ?ว่า??วิญญาณของทีมงาน??ลงไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *