สร้างสามัคคีสู่องค์กร

การทำงานเพื่องาน ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า เป็นการทำงานด้วยจิตว่าง หมายถึง ว่างจากตัวเราของเรา ว่างจากกิเลสตัณหา จากโลภะ โทสะ โมหะ พนักงานที่ทำงานเพื่องาน การทำงานของพวกเค้าจะอยู่เหนือมิติที่ 4 คือเหนือสถานที่และเวลา จะพบว่าพวกเค้าทำงานล่วงเวลาอยู่เสมอ หรือ บางทีก็อยู่จนดึกดื่น และ สมองจะทำงานอู่ตลอดเวลา โดยไม่เลือกสถานที่ แม้แต่ตอนอาบน้ำ กินข้าว ท่องเที่ยว เล่นกีฬา ฯลฯ

บริษัท vk_5832

Read More

เปลี่ยนทัศนคติ

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดความเข้าใจที่บุคคลมีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ที่ได้รับรู้จนก่อให้เกิดความรู้สึก และมีแนวโน้มว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกที่มีอยู่ เช่น การที่ประชาชนเดินขบวนประท้วงการก่อสร้างเขื่อน ย่อมเกิดจากทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสร้างเขื่อน?
ทัศนคตินั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
-?ด้านความคิดและความเข้าใจ (Cognitive Component)
หมายถึง ความรู้และความเชื่อที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้รับรู้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนคติว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เช่น เชื่อว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะปลอดภัยกว่าเดินทางโดยรถยนต์ เป็นต้น
-?ด้านความรู้สึก (Affective Component)
หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีความคิดและความเข้าใจในสิ่งที่รับรู้นั้นว่าเป็นเช่นใด
-?ด้านพฤติกรรม (Behavior Component)
หมายถึงแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมสนองตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น เช่น หากคิดว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อมนุษย์ ก็จะรู้สึกดื่มด่ำกับธรรม – ชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการปกป้องรักษา และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนี้ นักจิตวิทยายังได้ทำการทดลองจนสามารถค้นพบลักษณะที่สำคัญของทัศนคติ ดังนี้
1. ทัศนคติเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning) หรือประสบการณ์ (Experience)
2. ทัศนคติเป็นตัวกำหนดรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์นั้น ๆ
3. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และประสบการณ์ ดังนั้น หากบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดเพิ่มขึ้นหรือได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมได้ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
4. ทัศนคติสามารถถ่ายทอดได้ โดยมักเกิดจากการเลียนแบบหรือเอาอย่างจากบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่ศรัทธานับถือ
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งมีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้น จึงส่งผลให้ปัจจัยที่เกิดทัศนคตินั้นมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม?

IMG_9237
1. วัฒนธรรม (Culture)
วัฒนธธรมจะเป็นตัวกำหนดแบบแผนเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคม ดังนั้น คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันจึงมักแสดงพฤติกรรมออกมาในแนวทางเดียวกัน เช่น คนไทยมักจะให้ความเคารพผู้ใหญ่ ดังนั้น พฤติกรรมที่เด็กแสดงต่อผู้ใหญ่จึงแสดงออกด้วยความเคารพนบนอบ เป็นต้น
2. ครอบครัว (Family)
เป็นสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก ดังนั้น หากสิ่งใดที่ได้รับการปลูกฝังทัศนคติมาจากครอบครัวแล้ว จึงยากที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลง
3. ประสบการณ์ (Experience)
ประสบการณ์มีส่วนสำคัญต่อการเกิดทัศนคติของบุคคลไปในทางบวกหรือลบ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมที่เคยมีได้อีกด้วย
4. อิทธิพลของกลุ่มทางสังคม (Social Group)
กลุ่มทางสังคม ซึ่งได้แก่ เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ซึ่งกลุ่มทางสังคมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น

IMG_9212
5. สื่อมวลชน (Mass Communication)
สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ หรืออินเตอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญในการชักจูงให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดก็ได้ ด้วยเหตุที่สื่อมวลชนจะทำการป้อนข่าวสารรวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมตลอดเวลา หากขาดวิจารณญาณที่ดีพออาจถูกโน้มน้าวความคิดได้ง่าย แม้จะกล่าวว่าทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ตาม แต่ทัศนคติบางอย่างนั้นก็จะต้องอาศัยเวลา เนื่องจากการเกิดทัศนคตินั้นจะต้องมีการสั่งสมมาพอสมควร อย่างไรก็ตาม วิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อสังคมนั้น สามารถจำแนกได้ ดังนี้
-?การชักจูง (Persuasion) ชักชวน หรือเกลี้ยกล่อม
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจเกิดขึ้นได้โดยการอธิบาย ให้เหตุผล และชี้แนะ ยิ่งถ้าบุคคลนั้นได้รับความไว้วางใจ หรือได้รับความศรัทธาเชื่อถือ อีกทั้งถ้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระทั้งสองฝ่าย จะทำให้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นมีมากขึ้น
– การเปลี่ยนกลุ่ม (Group Change)
อิทธิพลจากความคิดของกลุ่มนั้นทำให้เกิดทัศนคติได้ง่าย หากต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในรูปแบบทิศทางใดนั้น จึงอาจทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่มีรูปแบบทัศนคติไปในทิศทางนั้น
– ล้างสมอง (Brain Washing)
เป็นการลบล้างความเชื่อเก่า ๆ โดยแทนที่ด้วยความเชื่อใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลด้านดีกับสิ่งที่ต้องการ และในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลทางลบกับสิ่งที่มีทัศนคติอยู่เดิมก่อนหน้า
– การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)

เป็นการชักชวนให้หันมาสนใจหรือเปลี่ยนทัศนคติตามที่ต้องการ โดยทั่วไปนิยมใช้สื่อมวลชน เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้กว้างขวางและกำหนดความถี่เพื่อย้ำได้ตามที่ต้องการ – การให้ประสบการณ์ (Experience) การให้ประสบการณ์โดยตรงนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ดีในการสร้างทัศนคติใหม่ให้เกิดกับบุคคล เช่น ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ ก็ให้ไปเห็นบุคคลที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จากการสูบบุหรี่ เป็นต้น
การสร้างสิ่งดึงดูดใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Attraction)

 

สัมมนาดูงานอบตเทศบาล

ทริปสำหรับ อบต เทศบาล ศึกษา ดูงาน ทั่วประเทศ นอนริมทะเล ในราคาประหยัด ด้วยงบประมาณ ที่ค่อนข้างจำกัด หรือ กลุ่ม อสม โครงการดูงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ การศึกษา โฮมสเตย์ เพื่อการจัดการที่ถูกต้อง

ทริปดูงาน เพชรบุรี

 

วันที่ 1

04.00?น.??????????????? ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี

12.00?น.??????????????? ทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง

14.00?น.????????? ????? ไหว้ สักการะ วัดห้วยมงคล

15.30?น.????????? ????? เข้าสู่ที่พัก หาดเจ้าสำราญ

พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล

ด้วยชายหาดส่วนตัว สังสรรค์เฮฮา

18.30?น.??????????????? รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ. ที่พัก? ฟังเพลงเบาๆสบายๆ ริมทะเล

23.00 น.?????????????ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่ 2

07.30?น.??????????????? รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.????? ????????? เตรียมตัวเดินทาง ศึกษา ดูงาน พื้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สถานปศุสัตว์

12.00 น???????????????? รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ?????? ??????? ศึกษา ดูงาน การจัดการ โฮมสเตย์ พร้อมวิทยากร บรรยาย การตลาดท่องเที่ยว
กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสามัคคี เพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแกร่ง

16.30?น.???????? ?????? เสร็จกิจกรรม

สนุกสนานกับ บานาน่าโบ๊ท และ กิจกรรม Beach Activity(ลูกค้าชำระเอง)

พักผ่อน อิสระ เล่นน้ำตามอัธยาศัย

ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30?น.?????? ???????? รับประทานอาหารมื้อค่ำ?คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ริมชายหาด ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

และ สรุปกิจกรรม สันทนาการ

วันที่ 3

07.30?น.??????????????? รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.??????????????? จัดเก็บสัมภาระ?? ออกเดินทางกลับ
10.00?น.???? ??? ?????? เดินทางถึง เพลินวาน แหล่งท่องเที่ยวของหัวหิน ย้อนยุค

12.00 น.??????????????? ทานข้าวเที่ยงตามอัธยาศัย

13.30?น. ?????????????? ระหว่างทางแวะซื้อของฝากจากเพชรบุรี เช่น ขนมหม้อแกง ฯลฯ

14.00 น.??????????????? ออกเดินทางกลับ
เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

6 วิธีในการสร้างทีม

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานต่างๆ หรือการทำธุรกิจต่างๆ ต้องเน้นไปที่การสร้างทีมเป็นหลัก เพื่อการทำงานที่ราบรื่น และ การสร้างทีมนั้น มี 6 วิธี?

? ? ? ? ? วิธีแรก? คุณต้องสร้างความเป็นมิตร? หรือสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร? แต่จงอย่าได้ปฏิบัติต่อกันฉันเพื่อนซี้เป็นอันขาด? ความเป็นผู้บังคับบัญชา? ความเป็นลูกน้องยังคงต้องมีอยู่? หากเป็นไปในลักษณะของความมีมิตรภาพ? มีน้ำจิตน้ำใจและมิตรไมตรีต่อกัน

????????????วิธีที่สอง? ไม่มีความลับระหว่างกัน? แบ่งปันความรู้ให้แก่กัน? สร้างความรักความผูกพันและความเชื่อถือในกันและกันภายในทีมงาน
? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?วิธีที่สาม? หากมีใครคนใดคนหนึ่งในทีมงานต้องการความช่วยเหลือ? เขาสามารถที่จะหันไปหาใครก็ได้สักคนหนึ่ง? ที่ใดก็ได้สักที่หนึ่ง? และวิธีไหนก็ได้สักวิธีหนึ่ง? ที่จะสามารถรับฟังปัญหาของเขา? ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างอบอุ่นใจ

????????????? วิธีที่สี่? เมื่อเราหว่านพืชพันธ์ใดลงไป? เราย่อมได้รับผลจากเมล็ดของพันธ์พืชนั้น? ฉันใดก็ฉันนั้น? หากเราต้องการได้รับความจงรักภักดี? ความซื่อสัตย์จากใคร? เราก็ต้องให้สิ่งนั้นแก่คนอื่น ๆ?? ด้วยเช่นกัน

????????????? วิธีที่ห้า?? อย่าลืมด้วยว่าความเป็นธรรม? ความยุติธรรม? เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ตัวคุณเอง? เพราะฉะนั้นในการทำงาน…? คุณต้องมีความยุติธรรม? ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนในทีมงานเสมอเหมือนกันหมด? การเลือกที่รักมักที่ชังย่อมไม่มีในทีมงานของคุณ

????????????? วิธีที่หก?? อย่าให้งานซึ่งมากมายและหนักหนาสาหัสมารัดตัว? รัดรึงใบหน้าของคุณจนหัวเราะไม่ได้? หัวเราะไม่ออก? และหัวเราะไม่เป็น? มีอารมณ์ขันเข้าไว้? หัวเราะเข้าไว้? แม้ในยามวิกฤต? ยากก็จะกลายเป็นง่าย?? ปัญหาต่าง ๆ? จะคลี่คลายไปเพราะคุณรู้จักหัวเราะ? อย่าเอาแต่เครียดจนเพื่อนร่วมทีมใจฝ่อ? แล้วสมองก็จะพลอยฝ่อตามไปด้วย

การทำละลายพฤติกรรม หรือ การทำงานเป็นทีม โดยใช้ ทีมบิวดิงค์ เพื่อเป็นวิทยากร ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องเน้นไปที่จุดในการสร้างทีม เพื่อให้ทุกคนได้สนุก เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการเปิดใจก่อนเป็นอันดับแรก

ปรัชญาการทำงาน

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์6

“แพ้เพื่อชนะ”
เถียงชนะลูกค้า
ชนะแล้วลูกค้าก็หายหมด
เถียงชนะเพื่อนร่วมงาน
ชนะแล้วความสามัคคีก็หมดไป
เถียงชนะเจ้านาย
ชนะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เถียงชนะญาติ
ชนะแล้วความเป็นญาติพี่น้องหายไปหมด
เถียงชนะเพื่อน
ชนะแล้วเพื่อนก็น้อยลง
เถียงชนะคนรัก
ชนะแล้วความรักก็จางหาย
เถียงชนะใคร “ชนะคือแพ้” สู้ชนะตัวเองไม่ได้
ให้ตัวเองเข้มแข็ง เติบโต มั่นคง ถึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง

” ปรัชญาจีน “

สัมมนาหักภาษี100%

ระยอง

ครม. ไฟเขียวหักลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยว-สัมมนา ภายในประเทศ
ค่าทัวร์-ค่าที่พัก นำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง 100%

??? ??? ??? เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ร.อ. นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่…พ.ศ….และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่…พ.ศ….ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว

??? ??? ??? สำหรับสาระสำคัญคือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาภายในประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ร่าง พ.ร.ฎ. นี้มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

??? ??? ??? นอกจากนี้ ได้ยกเว้นรัษฎากรให้แก่บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทีมละลายพฤติกรรม

กลุ่มเที่ยวถิ่นไทย รับจัดหา วิทยากร ละลายพฤติกรรม อย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จากหลายร้อย องค์กร สามารถเดินทางไป ตจว ได้ เช่น กาญจนบุรี ระยอง ราชบุรี จันทบุรี ปรานบุรี ชะอำ หัวหิน เขาใหญ่ ปากช่อง ซึ่ง ทางทีม?วิทยากรละลายพฤติกรรม?จะมี แบบฉบับ เป็นของตัวเอง ให้ทุกคนสนุก มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ ดึง ความสนใจจากทุกคนได้ภายใน ไม่กี่นาที

DSCN4651

วิทยากรละลายพฤติกรรม

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ที่พักสัมมนา ด้วย วิทยากรละลายพฤติกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 200 บ. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมีเกม ต่างๆ มากมาย?

อาทิเช่น

 

ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้? จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally???????? จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทำให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

10432936_265871576952973_7262809724103721776_n

Read More

วัตถุประสงค์จัดกิจกรรม

ละลายพฤติกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเปิดใจร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และยอมรับในความแตกต่างของผู้ร่วมงาน
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมกล้าแสดงออก และปรับตัวเข้าหากันอย่างเร็วที่สุด
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรม ยอมรับฟังและเห็นประโยชน์ความคิดของผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อองค์กร
4. เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
5. สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด

ลักษณะกิจกรรม (ละลายพฤติกรรม)
เป็นกิจกรรมที่เปิดใจและสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมในกลุ่มสมาชิก สอดแทรกกิจกรรมที่เน้นการระดมความคิด และการทำงานเป็นทีม กิจกรรมประกอบจังหวะ สนุกสนาน ผ่อนคลาย

ระยะเวลาในการดำเนินการ
โดยประมาณ 2 ชั่วโมง ( แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ความสนุกสนานและบรรยากาศนั้น จะมีลักษณะเช่นเดียวกับโค้งปกติในทางสถิติ คือเมื่อทุกๆ อย่างจะเริ่มต้นจากศูนย์ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสุดยอด (PEAK) แล้วจะค่อย ๆ ลดระดับลงสู่จุดปกติเหมือนตอนเริ่มต้น ดังนั้นห้วงระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าลงตัวที่สุดกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม กิจกรรมสัมมนา อย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 200 บริษัท