จ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 568 กม เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา และ จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศลาว ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง 38 กม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.ยโสธร อ.ป่าติ้ว และ อ.เลิงนกทา ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.อุบลราชธานี อ.เมือง

อำนาจเจริญ