สัมมนาบ.แสงทอง

จัดกิจกรรมสัมมนา ณ สวนผึ้ง จำนวน 54 ท่าน เน้นความสามัคคีภายในองค์กร มีความสุขกันทุกท่านครับ ร่วมเปิดใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เปิดใจซึ่งกันและกัน ในการ ทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม?

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

1.กิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมต่างๆ เพื่อให้ ครอบครัวร่วมกันอย่างสนุกสนาน และ เป็นเนื้อเดียวกัน

  1. ชม VTR เพื่อปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก สามารถทำให้ ลูกกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออก แต่ ให้อยู่ในขนมธรรมเนียมประเพณีของคนไทย
  2. กิจกรรมเปิดใจซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะ เริ่มมีการโต้วาที ในหัวข้อ ?ผู้ใหญ่มองเด็กผิดทุกเวลาจริงหรือ? (การโต้วาที ต้องมีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ หาข้อโต้แย้งอย่างถูกวิธี ไม่ดันทุรัง โดยมี วิทยากรเป็น พิธีกร)
  3. บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง อินเทอร์เนต การใช้ ไลน์ และ เฟสบุค เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ของครอบครัว บอกวิธีการใช้อย่างถูกต้อง (หลายท่านที่มี โทรศัพท์ออนไลน์อยู่แล้ว สามารถใช้ได้เลย)
  4. กิจกรรมทำอาหาร โดยมีของบังคับให้ 8 อย่าง ทั้งครอบครัวต้องช่วยกันในการทำ เมนู 4 เมนู เป็นการสานสัมพันธ์ สอนให้เด็กได้รู้จักช่วยเหลือผู้ใหญ่ และ สนุกสนานในกิจกรรมที่ทำ พร้อมความคิดสร้างสรรค์

หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆจะถูกจัดเตรียมไปมากกว่า 40 ชนิด แต่ทางวิทยากรจะเป็นผู้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ สอดแทรกไปพร้อมกับเนื้อหาที่จะบรรยาย โดยไม่ทำให้รู้สึก เบื่อ หรือ ง่วงนอน ระหว่างบรรยาย