พรรคพลังปวงชนไทย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ของ พรรคพลังปวงชนไทย ปรับการทำงาน เพื่อพัฒนาบุคคลากร ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน กำหนดเป้าหมาย เพื่อ ประเทศอย่างแท้จริง