สัมมนาราชบุรี

กิจกรรมสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ บ.นิรันดรลิสซิ่ง เพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น เพิ่มความสามัคคี มีการเปิดใจภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงาน สร้างการปรับแนวคิดในการทำงานด้วยศาสตร์ NLP เพื่อการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น

หลักใหญ่ 4 ประการในการสร้างแผนภูมิ
งานแรกคือ ให้รู้จักขั้นตอนแต่ละขั้นในขบวนการหรือในงานนั้นเสียก่อน
ซึ่งก็ไม่ยาก เพียงแต่จำว่า เอกสารสำนักงานทุกชิ้นจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป
ยกตัวอย่างเช่น ใบสมัครงาน แรกสุด มันก็จะอยู่ตรงที่มันอยู่ หรือจะ
พูลอีกอย่งหนึ่งก็ว่า วางไว้ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่น ระหว่างช่วงนี้ เราเรียกว่า
อยู่ระหว่งการเก็บรอไม่ว่ามันจะอยู่ในกะบะอกสารออกหรือเฟ้มคาราซังเก็บ
ยังไม่ได้ก็ตาม ขั้นต่อไป จะมีบางคนมาหยิบมันไปที่อื่น ตรงจุดใดจุดหนึ่ง
เป็นการเคลื่อนจากโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่ง หรือจากหน่วยงานหนึ่งไปยัง
อีกหน่วยงานหนึ่ง ขั้นตอนนี้เราเรียกว่ การขนส่ง ขั้นตอนที่ 3 จะมีบางคน
หยิบขึ้นมาอำน มาตรวจดู เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ จะว่าเป็นการดรวจสอบ
ก็ได้ ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นสุดท้าย จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับใบสมัครนั้น
อาจจะกรอกรายการให้เต็มหรือเซ็นชื่อหรืออนุมัติ หรือเก็บเข้าแฟ้มต่อไป ขั้น
ตอนอย่างนี้เรียกว่า ขั้นปฏิบัติการ
การทำแผนภูมิในชั้นนี้ มีอยู่ 4 ชั้นตอนที่ว่ามา จะเรียงเป็นรายการไว้
หมด ทำให้ขั้นตอนเหล่านี้มีความหมายขึ้นมา เป็นโอกาสให้เราจะได้ ขจัด
ตัดทอน เชื่อมโยง จัดแจงเสียใหม่ ทำให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเอง
ทีมบิวดิ้ง รับจัดสัมมนา