วิทยากรพัฒนาบุคลากร

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร จะเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ทั้งจากวิทยากรเอง และ จากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีการเล่นเกมต่างๆ ซึ่งในเกมจะแฝงไว้ด้วยนัยยะต่างๆ มีความหมายในเกม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สนุกสนาน และ เป็นตัวของตัวเอง วิทยากรพัฒนาบุคลากร จะต้องพร้อมทั้งมีแนวคิดสร้างสรรค์ จากนั้นจึงจะเริ่มเปิดใจ วิทยากรพัฒนาบุคลากร จะเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมขององค์กร

IMG_4280

การเป็น วิทยากรพัฒนาบุคลากร ในแต่ละองค์กรนั้น จะเริ่มต้นจากการที่มีวัฒนธรรมในองค์กรก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้คุ้นเคยกับสิ่งที่เคยทำมา จากนั้นจึงค่อยๆ ใส่แนวคิด ปลูกความนึกคิดใหม่ๆ ปรับทัศนคติเพื่อให้ทุกท่านอยู่ในแนวเดียวกัน มีความสามารถเหมือนกัน และ สร้างรอยยิ้ม ความเข้าใจด้วยกัน

สร้างสามัคคีสู่องค์กร

การทำงานเพื่องาน ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า เป็นการทำงานด้วยจิตว่าง หมายถึง ว่างจากตัวเราของเรา ว่างจากกิเลสตัณหา จากโลภะ โทสะ โมหะ พนักงานที่ทำงานเพื่องาน การทำงานของพวกเค้าจะอยู่เหนือมิติที่ 4 คือเหนือสถานที่และเวลา จะพบว่าพวกเค้าทำงานล่วงเวลาอยู่เสมอ หรือ บางทีก็อยู่จนดึกดื่น และ สมองจะทำงานอู่ตลอดเวลา โดยไม่เลือกสถานที่ แม้แต่ตอนอาบน้ำ กินข้าว ท่องเที่ยว เล่นกีฬา ฯลฯ

บริษัท vk_5832

Read More