การทำงานเป็นทีม

?การทำงานเป็นทีม? หมายถึง ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม โดยสามารถแสดงรายละเอียดของระดับสมรรถนะได้ดังนี้

ระดับที่ 1 : ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ

 • สนับสนุนการตัดสินใจของทีม
 • รายงานให้สมาชิกในทีมทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของทีม
 • ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีม

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน

 • สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
 • ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
 • กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะ ?การทำงานเป็นทีม (One Teamwork Together)? เพื่อพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้แก่ข้าราชการเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี รวมทั้งมีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

?

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ? ทัศนะคติที่ดีในเรื่อง ?การทำงานเป็นทีม?? จนกระทั่งมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

3.1 สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.2 สามารถอธิบายกระบวนการ เทคนิค วิธีการในการทำงานเป็นทีมและการสร้างทีมงาน? ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างทีมงานของตนเองได้

3.3 สามารถอธิบายถึงประโยชน์และแนวทางในการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในการคิดและการทำงาน

 • สามารถอธิบายในเรื่องความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน
 • สามารถอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันของทีม และสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานของบุคลากรเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล

3.6 สามารถปรับตัว สร้างจิตสำนึก และปรับทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking)

 • สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมต่างๆ และนำหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน (อยากคิด อยากทำ ทำให้ได้ และทำในสิ่งที่ดีที่สุด)

 

 1. เนื้อหาหลักสูตร
 • อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ
 • การมองโลกทางบวกหรือในทางสร้างสรรค์ (Positive Thinking)
 • ความคิดสร้างสรรค์

-?? ทัศนคติ ?ทำได้? (Can do)

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องทัศนคติตามปรัชญาปลา? (Fish Philosophy)

 • Choose เมื่อท่านย่างก้าวเข้ามาที่ทำงาน เลือกที่จะทำให้วันนั้นเป็นวันพิเศษ ?????แล้วเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มาติดต่อกับท่าน? แม้แต่ตัวท่านเองก็จะมีความประทับใจกับวันนั้น
 • Play หาวิธีทำงานอย่างรื่นเริงท่านสามารถเอาจริงเอาจังกับงานได้โดยไม่เคร่งเครียดกับตนเอง
 • Be present ใส่ใจกับผู้ที่มาติดต่อและเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลา

-?? Make their day เมื่อท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทำงาน? มองหา?????????? ผู้ต้องการความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับเขา

4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทีมงาน

-??? Team Innovation (เปิด ปรับ เปลี่ยนแปลง)

-??? กระบวนทัศน์ในการคิด

-??? การพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์

-??? ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน

4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม

-??? ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความแตกต่างระหว่างบุคคล

-??? แนวทางในการพัฒนาสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์

-??? การปรับตัว การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน

-??? แนวทางในการสร้างระบบการทำงานเป็นทีม

-??? ขอบข่ายการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล

-??? การสร้างและพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งและการปรับปรุงคุณภาพของทีมงาน

-??? การกระตุ้นและจูงใจทีมงาน

4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ? Focus Group

 • เปิดใจ
 • Action Plan ในการทำงานเพื่อทีมในดวงใจ

-??? หัวใจในการทำงาน

4.6 อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเติมพลังเติมความรักให้แก่กัน

-??? ปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิต เข้าใจธรรมชาติของจิตใจ

-??? อาหารทางจิตใจ

-??? ชมคนและความประทับ

ทีมงานคือพลังอันยิ่งใหญ่ การมีทีมงานอย่างขอไปทีนั้นไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ในทุกๆ องค์กร ต่างก็ถือว่าการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งในอุดมคติที่ทุกทีมต้องการ ฉะนั้นความแตกต่างระหว่างทีมเวิร์กและการฉายเดี่ยวย่อมมีระดับผลต่างมากมายนัก และหากคุณได้มีเวลาพิจารณาทีมงานที่จริงแล้วล่ะก็ คุณจะสัมผัสได้ถึงความต่างอย่างชัดเจน

ในทางทฤษฎีแล้ว เราสามารถสรุปความหมายของ ?ทีม? เป็นคำสั้นๆ ได้ว่า ความร่วมมือ ส่วนในทางชีวภาพแล้ว มันหมายถึงการผสมผสานระหว่างส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่าทีมงานนั้น เป็นการประสานงานระหว่างบุคคลทีมีศักยภาพต่างๆกันซึ่งบุคคลเพียงคนเดียวไม่อาจทำได้ดีเท่า และการทำงานร่วมกันนั้นอาจก่อให้เกิดผลได้ทั้งในเชิงลบและเชิงบวกได้มากพอๆกัน

บ่อยครั้งที่การดึงเอาบุคคลจากกลุ่มต่างๆมาร่วมงานกันอาจไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือ หากแต่จะได้ความแตกแยก หรืออย่างดีที่สุดก็ได้แค่ควาน่าเบื่อจากการไม่ทุ่มเทให้กับงานและคุณก็คิดว่าการทำงานเป็นทีมนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่าง แน่นอนว่าสำหรับบางสถานการณ์แล้วการทำงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวอาจจะเหมาะสมกว่า แต่สำหรับการทำกิจการธุรกิจแล้ว ผลลัพธ์จากการทำงานเป็นทีมจะมีความต่างเป็นอย่างมาก ปัญหาก็อยู่ที่ว่า เราจะรวมทีมได้อย่างไร ซึ่งสิ่งที่จะช่วยเราได้ ก็คือ การทราบว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอุปสรรคเหล่านั้น