พัฒนาทักษะผู้นำ

????????การพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำของทีม

หัวหน้าทีมหรือผู้นำทีม?(Team?Leader)?จะเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ?หรือความล้มเหลวของทีม?หัวหน้าทีมที่มีความสามารถจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของทีม?เป็นศูนย์กลางในการประสานพลังของทีม?เพื่อให้ฟันฝ่าอุปสรรคและให้เป้าหมายที่ต้องการได้?นอกจากนี้หัวหน้าทีมยังต้องกล้าตัดสินใจ?สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ทีมในทิศทางที่เหมาะสม?ซึ่งหัวหน้าทีมจะต้องมีทักษะ?(Skills)?ที่สำคัญดังนี้

SAM_4678

  1. เป็นตัวของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ

อย่าสร้างภาพอย่างหนึ่ง?แล้วปฏิบัติตนอีกอย่างหนึ่ง?หรือพยายามลอกเลียนลักษณะของผู้อื่นๆ?แต่เราอาจจะนำคุณลักษณะที่ดีของผู้นำเก่งๆ?มาศึกษาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราได้

  1. รู้จักตนเอง

ผู้นำที่ดีจะต้องพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของตน?โดยยอมรับว่าไม่มีใครที่เก่งไปเสียทุกเรื่อง?และต้องรู้จักใช้คนที่มีความรู้และความสามารถมาทำงานแทน?ตลอดจนประเมินกำลังความสามารถของตนเองอยู่เสมอ?

  1. กำหนดบทบาทของตนในฐานะผู้นำ

เพื่อสมาชิกจะได้รับทราบว่าเรื่องใดที่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและขอบเขตการตัดสินใจของตนมีแค่ไหน?เมื่อไรที่เขาจะต้องขออนุญาต?เรื่องใดที่สามารถพูดคุยกันได้?ตลอดจนกำหนดกรอบนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน?

  1. กำหนดแบบแผนการปฏิบัติของทีม

หัวหน้าทีมจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์?ระบบงานของทีม?และเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกของทีม?เพื่อให้การดำเนินงานของทีมมีระบบ?และมีประสิทธิภาพ?

  1. เป็นคนเปิดเผย?จริงใจ?และโปร่งใส

โดยหัวหน้าทีมจะต้องเปิดเผยความเห็นและสื่อสารแผนงานที่ต้องการจะทำ?ให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกัน?และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ?แต่ผู้นำก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด?นอกจากนี้ผู้นำจะต้องปฏิบัติตนอย่างโปร่งใส?และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ?

  1. ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์

?ผู้นำต้องทำการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกทีมอย่างเปิดเผยและให้เกียรติกัน?โดยคำนึงถึงความรู้สึกและศักดิ์ศรีของผู้รับสาร?ตลอดจนให้ข้อมูลในทางบวกด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์?

  1. การประเมินผลงานและให้รางวัลอย่างเหมาะสม

จะต้องทำด้วยความเท่าเทียมกัน?เสมอภาคและโปร่งใส?โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและผลงาน?เพื่อสมาชิกจะได้ยึดเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม?

  1. ปฏิบัติตัวให้คงเส้นคงวา

มีหลักการในการทำงาน?มิใช่เพียงตัดสินใจตามสถานการณ์?ตามกระแส?หรือตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว?ซึ่งจะทำให้ทีมงานขาดความเชื่อใจ?และมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย?และจะเป็นการทำลายขวัญ?กำลังใจ?ความมุ่งมั่นและทุ่มเท?หรือที่เรียกรวมๆ?ว่า??วิญญาณของทีมงาน??ลงไป

วิทยากรพัฒนาบุคลากร

อ.ศุภกฤษณ์ มาลากุล เป็น วิทยากรพัฒนาบุคลากร โดยใช้เกมต่างๆ กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ ใช้ข้อมูลของแต่ละบุคคล ในองค์กร เป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนเปิดใจ และ สามารถสร้างความฮึกเหิม ให้กับตัวเองได้ ลดความท้อแท้ เสริมสร้างให้แต่ละ แผนกสื่อสารกันชัดเจน ช่วยกันทำงานเพื่อ เป้าหมายขององค์กร

อ.ศุภกฤษณ์ มาลากุล จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ จากการละลายพฤติกรรม ทำงานเป็นทีม ปลูกจิตสำนึก เพื่อให้ ทุกคนในองค์กร มีความรู้สึกสนุกสนาน และ มีความรับผิดชอบ รวมไปถึง การวางแผนการตลาด ของ พนักงานขายต่างๆ การพัฒนาการขาย ใน แผนก เซล ต่างๆ

วิทยากรการตลาด1

 

การทำกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในแต่ละองค์กร เริ่มต้นจากการละลายพฤติกรรม เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อ พัฒนาบุคคล ให้ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง เช่น

เกม ส่งข่าว

ให้แต่ละทีม ตั้งแถวยาว ส่งตัวแทนไปที่ วิทยากร หลังจากได้โจทย์แล้ว ให้มากระซิบบอกกับเพื่อน ส่งต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงคนสุดท้าย หลังจากนั้น คนสุดท้าย วิ่งขึ้นมาข้างหน้า เพื่อเขียนข้อความที่ได้รับมา ?หลังจากนั้น จึงฟังเฉลย

เกมนี้ เน้นไปที่การสื่อสาร การสนิทสนม การเป็นทีม เพื่อ ข่าวสาร ระหว่างกัน