วิทยากรละลายพฤติกรรม

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา ที่พักสัมมนา ด้วย วิทยากรละลายพฤติกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 200 บ. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะมีเกม ต่างๆ มากมาย?

อาทิเช่น

 

ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้? จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally???????? จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทำให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

10432936_265871576952973_7262809724103721776_n

Read More