สัมมนาอัมพวา

สร้างความสามัคคี ปรับการประสานงานทั้งองค์กร เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่ง ในปี 62

สัมมนาอัมพวา สร้างความสามัคคี ประสานงานซึ่งกันและกัน

Read More

จัดสัมมนา-อัมพวา

บริษัท เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป จัดสัมมนา ละลายพฤติกรรม ให้กับ บริษัท ฟิลลิป จำนวน 200 ท่าน เป็น พนักงานขายจากทุกสาขา เพื่อปรับแนวความคิด การให้บริการ ขยับยอดขาย มีความสุขในการทำงาน ให้ทุกคนได้มีจุดมุ่งหมาย และสามารถทำยอดขายได้ง่ายมากขึ้น