training@Building

รับจัด training เกี่ยวกับ ทีมละลายพฤติกรรม กิจกรรม วอล์คแรลลี่ หรือ training เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การตลาดทางอินเทอร์เนต เพื่อพัฒนาทักษะ การทำงานเป็นทีม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เปิดใจในการทำงาน ด้วย ทีมวิทยากรมืออาชีพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท และ เป็น tream building ที่มีประสบการณ์สูง ด้วยผ่านการ Building มากกว่า 200 องค์กร ทั้งภาคเอกชน และ ภาครัฐบาล ด้วยกิจกรรมตั้งแต่ ?20 ท่าน ไปจนถึง 350 ท่าน ในแต่ละทริป กิจกรรมจะเน้นสนุก เพื่อเป็นตัวของตัวเอง ไม่เครียด พร้อมปลูกจิตสำนึกในองค์กร โน้มน้าว ผู้บริหารและพนักงาน เข้าหากันที่ตรงกลาง ตลอดจน หัวหน้างานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในความเป็นพนักงาน และ ในความเป็นองค์กร โดยพร้อมเพียงกัน